• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Salsløyve for alkohol

Informasjon

Informasjon

Butikkar som skal selje alkohol, må søke om salsløyve.

Salsløyve gjeld for drikke med mindre enn 4,7 volumprosent alkohol.

Bensinstasjonar, storkioskar og kioskar kan ikkje få salsløyve.
 
Løyve for sal av alkoholhaldig drikk gjeld vanlegvis for ein kommunestyreperiode. Alle salsstader må søkje på nytt kvart 4. år.


Alkohollova


Styrar og stedfortredar

For å få salsløyve etter alkohollova må det setjast inn ein styrar og ein stedfortredar for løyvet. Desse må ha bestått kunnskapsprøve etter alkohollova. I tillegg må dei vere tilsett i verksemnda eller arbeide der i  karaft av eigarstilling. Dei må ha godkjent vandel og vere over 20 år.

Krav om vandel
Løyvehavar og personar som har vesentleg påverknad på verksemda, må ha vist uklanderleg vandel etter alkohollova og føresegner i andre lover som har samanheng med alkohollova sitt formål (t.d.: straffelova, lov om forbod mot diskriminering på grunnlag av etnisitet, religion.) og skatte- og avgifts- og rekneskapslover. 

I vurderinga av om ein person har vesentleg påverknad på verksemda, kan det også taksast omsyn til personen sine nærståande sin påverknad på verksemda. Med nærståande meinast:
1) ektefelle eller person som vedkommande bur saman med i ekteskapsliknande forhold,
2) slektningar i rett oppstigande eller nedstigende linje og søsken,
3) ektefelle til person som nemnt i nr. 2, eller person som bur i ekteskapsliknande forhold saman med person som nemnt i nr. 2.

Styrar og stedfortredar må ha vist uklanderleg vandel etter alkohollova og føresegner i andre lover som har samanheng med alkohollova sitt formål.


Gebyr 

Vi gjer merksam på at kommunen vil krevje eit gebyr for løyve og for omsett mengd av alkohol, jamfør alkoholforskrifta i kapittel 6.
Du må sende kommunen ei omsetningsoppgåve, sidan det blir krevd gebyr for omsett mengd alkohol.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Vent...

Loader